§ 1
Foreningens navn er Resen beboerforening.

§ 2
Foreningen har til formål at formidle kontakten og fællesskabet mellem områdets beboere, samt virke som bindeled mellem beboere og de offentlige instanser. Foreningen må være alsidig i sit virke og det forudsættes at den indtager en neutral politisk og religiøs holdning. Foreningen bør samarbejde med andre foreninger og sammenslutninger.

§ 3
Adgang til optagelse i foreningen står åben for enhver beboer i Resen, samt alle med tilknytning til Resen, eller med interesse for foreningens arbejde. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer af foreningen.

§ 4
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Bekendtgørelsen skal finde sted senest 8 dage før ved annoncering i den lokale dagspresse eller ved husstandsomdelt bekendtgørelse. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning

4.Sognegårdsudvalgets beretning

5. Kasserens regnskabsberetning

6.Sognegårdsudvalgets regnskab

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftlig krav herom med opgivelse af dagsorden. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflertal. Hvis et medlem kræver det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 5

Bestyrelsen består af 5 personer som vælges blandt medlemmer.

 

De vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

 

Valget sker ved skriftlig afstemning, der finder sted i to omgange.


I første omgang må hvert medlem i generalforsamlingen foreslå kandidater, der svare til det antal, der er på valg.

Der bør foreslås både kvinder og mænd. 
I anden omgang er der valg mellem de foreslåede kandidater.

Der stemmes som i første omgang.

De to, der efter de valgte får flest stemmer, er suppleanter og valgt for 1 år.

Ved stemmelighed foretages omvalg.


Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det fornødent.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

 

Revisorer:

Der skal vælges 2 revisorer. Revisorerne vælges for 2 år af gangen, således at der hvert år skal vælges 1 revisor.

Der skal vælges 1 revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gange.

Valget gennemføres ved mundtlig afstemning

Til varetagelse af særlige opgaver bør bestyrelsen nedsætte udvalg.

§ 6
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen ved afstemning og på forslag fra bestyrelsen.
Foreningens arrangementer og projekter finansieres enkeltvis efter en finansieringsplan. De enkelte arrangementer og projekters regnskaber holdes adskilt fra foreningens regnskab og revideres i henhold til bevillingsgiverens krav.

Foreningen skal ikke generere overskud ud over til rimelig konsolidering.
Foreningens midler kan ikke uddeles til hverken medlemmer eller enkeltpersoner, men kan udelukkende anvendes til foreningens drift, arrangementer eller projekter.
Foreningen tegnes af formanden.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele prokura/fuldmagt.
Foreningen hæfter alene med sin formue over for tredjemand. Der kan ikke gøres krav hverken mod medlemmer, formand, bestyrelsesmedlemmer, eller ansatte.

§ 7
Ophævelse af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum. Ved afstemning skal 2/3 af de mødte stemme for ophævelse.
I tilfælde af foreningens ophævelse skal dens midler overgå til videre fremme eller bevarelse af de mål, foreningen har haft under sin beståen.

§ 8
Forandringer i vedtægter kan kun foretages, når 2/3 af de mødte, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum, stemmer herfor.
Vedtaget på stiftende generalforsamling på
Resen Skole tirsdag d. 19. august 1975.
Ændret den 22-2-2004

Ændret den 24-2-2010

Ændret den 23-2-2011

Ændret den.25-2-2015

Del siden